بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: اثرات بازنشستگي بر ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي، رواني فرهنگيان بازنشسته استان لرستان

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: مهر 1376

محل دستيابي: وزارت آموزش و پرورش، اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان 

نوع تحقيق: بنيادي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): ناصر رضاجويي , ساير آثار   زهرا فتاحي , ساير آثار   علي گودرزي , ساير آثار   جواد مشهدي , ساير آثار   محمد برجوزاده , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: استان لرستان LORESTAN PROVINCE,بازنشستگي RETIREMENT,ويژگي اجتماعي SOCIAL CHARACTERISTIC,ويژگي اقتصادي ECONOMIC CHARACTERISTIC,ويژگي رواني PSCYCHOLOGICAL CHARACTERISTI,كاركنان PERSONNEL,وزارت آموزش و پرورش,MINISTRY OF EDUCATION 

چكيده: طرح در حال اجراء.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.