بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: پژوهش آماري از متكديان شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1374

محل دستيابي: شهرداري تهران، مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي فرهنگي شهر تهران 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): 0 مناطق بيستگانه شهرتهران , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: پژوهش آماري,STATISTICAL RESEARCH,گدائي BEGGARY,تهران TEHRAN 

چكيده: تكدي گري در سطح شهرها يكي از پديده هاي زشت اجتماعي است كه به هيچ وجه برازنده يكجامعه اسلامي نيست و اين وضعيت ناگوار جامعه اسلامي كه مي خواهد بعنوان الگوي اجرايفرهنگي اسلامي و عدالت اجتماعي در جهان مطرح گردد بسيار ناخوشايند و مشمئزكننده ميباشد. امروزه در جهان توجه به كيفيت جمعيت است. آنان كه با دريوزه گي حيات مي گذرانند، نه تنها بكار توليد نمي پردازند، سهمي در استخراج منابع ندارند يا خدمتي ارائهنمي دهند، بلكه توان بالقوه آنان يا به كلي در بيكارگي هرز مي رود يا آنكه در مسيرهايي انحرافي جريان مي يابد و در همه احوال تبديل توان بالقوه به توان با كارآيي بالفعل تحقق نمي پذيرد. چهاره جامعه آسيب ديده و مغشوش مي شود و در نهايت نه تنها جامعه هيچ طرفي از نيروها نمي بندد، بلكه نيروي انساني ارائه شده در ازاء خدمات و توانمالي آن را در راه جلوگيري يا مبارزه يا انحرافات پديده آمده بكار گرفته مي شود، بنابراين منظره هزاران متكدي كه در نهايت ذلت و با ارائه اندامهاي از كار افتاده، زخمي، ... در گوشه گوشه شهرها است، نه تنها دل انسان را به درد مي آورد بلكه دال بر فقر، زوال منابع انساني همه نوع آمادگي در راه تكوين و بسط انواع جرائم است. از همينديدگاه، بدرستي مي توان گفت: همانطور كه يكي از مهمترين شاخصهاي رشد، ميزان هزينهمصرف شده در هر جامعه برداري رشد و آمادگيهاي انساني است، به همان نسبت نيز تعداد متكديان شاخص اساسي در شناسايي عقب افتادگي آنست، چه پديده تكدي با خود همه عوامل وعناصر منفي را يكجا دارد. از جانبي فقر فرهنگي و تبادهي آن را مي رساند، از جانب ديگر به روشني محروميت را با تمامي ابعادش هم مادي و هم رواني به مضمه ظهور مي گذارد.هدف: هدف از انجام آمارگيري از متكديان، دستيابي به تعداد نسبتا دقيق متكديان در شهر تهران بود. البته در حاشيه آمارگيري از متكديان، از محل قرارگيري، جنس، ... اطلاعاتي كسب شد. نتيجه گيري: - آمارگيري از متكديان در سطح شهر تهران بطور جداگانه صبحو عصر انجام شده، آمار نشان مي دهد در سطح شهر تهران 661 نفر متكديان در زمان صبحو 438 نفر در زمان بعدازظهر مشاهده شده است. بيشترين درصد متكديان در منطقه 7 (20 درصد) و بيشترين درصد متكديان در بعد از ظهر در منطقه 6 (16/67 درصد) مشاهده شده است. - بيشترين درصد متكديان مشاهده شده در سطح شهر تهران سالم بوده اند. 35/9 - درصدمتكديان مشاهده شده در صبح و 30/8 درصد متكديان مشاهده شده در بعد از ظهر بالاي 51سال سن داشته اند. - بيشترين درصد متكديان مشاهده شده در سطح شهر تهران در صبح و بعد از ظهر در پياده رو تكدي مي كرده اند. (42/5 درصد) (59/13 درصد)- متكديان در مكانهايي به تكدي مي پردازند كه بر تردد و رفت و آمد باشد و در ضمن مكانهاي حاصل كه محلمراجعه زيادي داشته باشد از ماهيت زيادي براي آنها برخوردار است.   

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.