بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: نابرابري در برخورداري از تسهيلات مسكن در گروههاي درآمدي

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1375

محل دستيابي: دانشگاه علامه طباطبائي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): حميدرضا ارباب اقتصاد , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: نابرابري UNEQUALITY,بهره مندي ENGOYMENT,مسكن HOUSING,شاخص كمي QUANTITY INDEX,ايران IRAN,گروه اجتماعي SOCIAL GROUP,درآمد INCOME,توزيع درآمد INCOME DISTRIBUTION 

چكيده: هدف پژوهش بررسي مسئله توزيع درآمد در ايران به منظور تعيين علل نابرابري در برخورداري از تسهيلات مسكن در گروههاي مختلف درآمدي است. روش پژوهش كتابخانه اي با استفاده از ابزار مطالعاتي است. يافته ها نشان مي دهد كه بدون آگاهي از توزيع درآمد، دركارتباط گروههاي درآمدي با ميزان برخورداري از تسهيلات واحد مسكوني امكان پذير نيست.براي نشان دادن نابرابري در توزيع درآمد از 5 شاخص مهم استفاده شده و روند تغييراتهزينه مسكن در مناطق شهري و روستايي مورد ملاحظه قرار گرفته است. براي نشان دادن نابرابري در تسهيلات از شاخصهاي كمي مهم استفاده شده است. برخي از اين شاخصها عباتنداز شاخص متوسط اتاق در واحد مسكوني، نفوذ در اتاق، نفوذ در واحد مسكوني و غيره و بالاخره به بررسي ميزان برخورداري خانواده هاي شهري و روستايي در گروههاي درآمدي ازتسهيلات 8 گانه مسكن پرداخته شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.