بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: رابطه نوع بزهكاري با پايگاه اجتماعي بزهكار

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1375

محل دستيابي: دانشگاه علامه طباطبائي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): محمدحسين بازرگان , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: بزهكاري DELINQUENCY,موقعيت اجتماعي SOCIAL CONDITION,بزهكار DELINQUENT,بررسي وضعيت CONDITION STUDY 

چكيده: هدف پژوهش دستيابي به ارتباط ميان نوع بزهكاري و پايگاه اجتماعي بزهكاران است. روشپژوهش، پيمايشي با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه آماري كليه بزهكاران ساكن در مركز اصلاح و تربيت تهران است. يافته ها نشان مي دهد كه در اين بررسي كوشش شده تا مشخص شود كه آيا ميان ميزان تحصيلات نوجوانان بزهكار با نوع بزهي كه ويمرتكب شده است،رابطه اي وجود دارد؟ آيا ميزان درآمد نوجوان بزهكار در انجام بزه ويموثر بوده است و آيا ميزان نوع شغل نوجوان بزهكار با نوع خطايي كه او مرتكب شده است، ارتباطي وجود دارد. پاسخ به سوالات نشان مي دهد كه چه رابطه اي ميان نوع بزه و پايگاه اجتماعي نوجوان وجود دارد.   

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.