بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: مشكلات مادي و معنوي زنان سرپرست خانوار زاهدان

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1373

محل دستيابي: وزارت كشور، استانداري استان سيستان و بلوچستان، كميسيون امور بانوان زاهدان 

نوع تحقيق: بنيادي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): مينو قدرجهرمي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: زاهدان ZAHEDAN,زن WOMAN,سرپرست خانوار HOUSEHOLD HEAD,بررسي مشكلات PROBLEMS STUDY,درآمد INCOME,مسكن DWELLING,معيشت SUBSISTENCE,سواد LITERACY 

چكيده: در اين طرح علل بي سرپرستي زنان در زاهدان، وضعيت مسكن، معيشت، ميزان سواد و تخصص اينگونه زنان، تعداد افراد تحت تكفل و وضعيت افراد تحت تكفل، محل تامين درآمد اين افراد بررسي شده است. شيوه انجام كار نمونه گيري تصادفي بوده است و آمارهاي مربوط بهسازمانهاي امدادي از قبيل هلال احمر، بهزيستي و كميته امداد امام (ره) نيز بررسي گرديده است. اين تحقيق نشانگر معضل بي سرپرستي زنان در اين منطقه و رشد چشمگير بي سرپرستي در طي چند سال مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.