بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي عوامل موثر بر افزايش قيمت گوشت

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: بهمن 1375

محل دستيابي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): محمدعلي خطيب , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 


کليد واژه:  

چكيده: هدف اين پژوهش شناسايي عوامل موثر بر قيمت گوشت در سال هاي گذشته در قالب طرف تقاضاو عرضه اين محصول ، تعيين عوامل موثر بر تعيين درجه تاثير هر يك از عوامل و پيش بيني روند آتي قيمت ها در قالب سناريوهاي مختلف با اتكا بر مدل اقتصاد سنجي مناسب است. روش پژوهش يك روش كمي- توصيفي است كه با كمك ابزار اقتصاد سنجي و ساختن مدل هاي مناسب دراين زمينه به سئوال هاي تحقيق پاسخ داده شده و اهداف تحقيق را جامه عمل بپوشاند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.