بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي وضعيت زنان بيوه و بي سرپرست شهرستان اردبيل و ارزيابي عملكرد ادارات و ارگانهاي ذيربط در خدمات فني به آنها

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: خرداد 1376

محل دستيابي: وزارت كشور، استانداري استان اردبيل، واحد پژوهش امور اجتماعي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): عذرا غفاري نوران , ساير آثار   ليلا عيسي زاده , ساير آثار   اعظم باقرزارع , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: زن بيوه WIDOW,زن بي سرپرست,اردبيل ARDEBIL,ارزشيابي EVALUATION,خدمات فني TECHNICAL SERVICES,عملكرد PERFORMANCE,ادارات دولتي GOVERNMENTAL OFFICES 

چكيده: طرح تحقيقاتي بررسي وضعيت زنان بيوه و بي سرپرست در شهر اردبيل به روش پيمايشي و ازطريق ابزار پرسشنامه و همچنين با استفاده از روش تحقيق اسنادي و مطالعه پرونده هايمربوط به افراد تحت (پوشش سازمانهاي مربوطه با نمونه آماري 705 نفر از ميان زنان بي سرپرست و بيوه تحت پوشش ارگانها، 106 نفر از دختران و زنان ارجاع شده به مراكز مبارزه با مفاسد اجتماعي و 40 نفر از زنان بي سرپرست و بيوه كه تحت پوشش هيچكدام از ارگانها نبودند در سطح شهر اردبيل انجام گرفته است. بر اساس نتايج تحقيق مشكلات اجتماعي و رفاهي زنان بي سرپرست، ميزان ارتكاب به جرائم و ميزان برخورداري از خدمات امدادي رفاهي دولتي(ارگانهاي تحت پوشش قرار دهنده) مورد مطالعه قرار گرفته و در گزارشنهايي آمده است. همچنين در گزارش تحقيق، پيشنهاداتي به منظور بهبود بخشيدن به وضعيتزندگي زنان بيوه و بي سرپرست و همچنين راه كارهاي براي جلوگيري از آسيب پذيرياجتماعي آنها ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.