بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي وضعيت اقتصادي زنان بيوه و بي سرپرست در شهر بوشهر

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: اسفند 1373

محل دستيابي: وزارت كشور،استانداري استان بوشهر 

نوع تحقيق: بنيادي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): علي حسين رستمي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: وضعيت اقتصادي ECONOMIC CONDITION,زن بيوه WIDOW,زن بي سرپرست,بوشهر BOOSHEHR,وضعيت اجتماعي SOCIAL CONDITION,وضعيت فرهنگي CULTURAL CONDITION 

چكيده: از آنجا كه درصد قابل توجهي از جامعه را زنان بي سرپرست و بيوه تشكيل مي دهند ضرورتتوجه به وضعيت اين قشر روشن مي گردد. با اجرا اين طرح گامهايي در جهت شناساييوضعيت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اين قشر برداشته مي شود كه با استفاده از نتايجحاصله مي توان برنامه هايي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي اجتماعي زنان اجرا كرد و ازبوجود آمدن مسائل و مشكلات ناشي از بي سرپرستي در جامعه تا حد زيادي جلوگيري كرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.