بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي خود کار آمدي و فشار مراقبتي مراقبين سالمندان مبتلا به آلزايمر مقيم در منزل شهر تهران در سال1384.

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1385

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): فرحناز محمدي شاهبلاغي استاديار دكترا پرستاري , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع همبستگي است كه با هدف كلي تعيين خود كار آمدي و فشار مراقبتي و ارتباط آنها در مراقبين سالمندان مبتلا به الزايمر مقيم در منزل شهر تهران در سال 1384 انجام پذيرفته است . نمونه پژوهش در اين مطالعه81 نفر از مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر شهر تهران مي باشند كهبه نوعي به عضويت انجمن آلزايمر ايران و در دسترس بودند .ابزار جمع آوري داده هاپرسشنامه مشتمل بر اطلاعات فردي ؛سنجش خود كار امدي و فشار مراقبتي مراقبين عضو خانواده بود .داده ها با استفاده از برنامه spss توصيف وتحليل گرديد . يافته ها : يافته ها نشان داد اكثريت واحدهاي مورد مطالعه را زنان60درصد،با نسبت همسري 56 درصد ، متاهل64درصد ، در سطح تحصيلات سيكل 39 درصد ،خانه دار55 درصد ،كه با سالمند تحت مراقبت در يك خانه به سر(52 درصد) مي بردند؛ تشكيل مي داد .اين واحدها براي ارايه مراقبت آموزش رسمي دريافت نداشته بودند 45درصد و 53 درصد نيز از ارايه مراقبت بهسالمند خود راضي بودند اين درحالي بود كه 36 درصد انان سلامت خود را بد ارزيابي نموده و 35 درصد نيز مدعي ابتلا به اختلالات روان بودند .مهمترين نياز مراقبتي مراقبينرا نياز به اموزش تشكيل داده و از نظر آنان اولين اولويت مراقبت دهي به سالمندانشان حمايت و مراقبت روحي ورواني ،و به ترتيب در درجات بعدي حمام دادن ورعايت نظافت بيمار قرار داشت.ميانگين خود كار آمدي96/66(106-29) و فشار مراقبتي 43/39(65-17) محاسبه شد اين دو متغير با هيچيك از متغير هاي منظور در مشخصات فردي مرتبط نبود و بين دومتغير همبستگي معني دار 539/0 با 01/0p= برقرار بود .يافته ها نشان داد كهدو متغير خود كار آمدي و فشار مراقبتي مفاهيمي كاملا فردي بوده و به برآورد و ادراك كلي فرد از خود بستگي دارد .از سوي ديگر اگر چه مراقبت از سالمند مبتلا به آلزايمر امري استرس آور محسوب مشود ليكن ارزيابي مراقبين از اين استرس به گونه اي نيست كهمراقبين آن را غير قابل رويايي تعبير كنند. به طوريكه ميانگين در حد متوسط فشار مراقبتي وارتباط مثبت آن با احساس خود كار امدي نشان دهنده تعبير به النسبه مثبت مراقبين از استرس مراقبت مي باشد .يافته هاي اين مطالعه با يافته ساير محققين در حوزه مراقبت همخوان بود .   

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.