بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: شهرداري تهران و مشكلات مراقبين آنها در سال1384

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1385

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): حسين جعفري زاده , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه:  

چكيده: هدف: پژوهش حاضر، يك مطالعه توصيفي و مقطعي است كه هدف آن بررسي وضعيت مراقبتي _ بهداشتي سالمندان کم توان ساکن در منطقه 13 شهرداري تهران و مشکلات مراقبين آنها مي باشد. جامعه و نمونه‌پژوهش: افراد سالمند کم توان مراجعه کننده به بيمارستان بوعلي، فرهنگسراي خيام در منطقه 13 شهر تهران جامعه مورد پژوهش بود و تعداد 50 نفر از آنان كه شرايط ورودي پژوهش را دارا بودند, نمونه هاي پژوهش را تشكيل دادند. ابزار پژوهش: اطلاعات از طريق پرسشنامه(شامل اطلاعات مربوط به سالمندان، اطلاعاتمربوط به مراقبين و سوالات باز) جمع آوري شد. روش تجزيه وتحليل داده‌ها: داده ها به وسيله نرم افزار آماري SPSS و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آزمونهاي آماري تحليلي مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش: با توجه به يافته ها نتايج حاكي از آن بود كه 76 درصد سالمندان کم توان زن بي سواد بوده و 44 درصد سالمندان کم توان مرد بي سواد هستند. 84 درصد سالمندان کم توان سابقه بستري را در طي سال گذشته عنوان مي کنند و شايع ترين علت بستري بار اول مشکلات قلبي ( 50 درصد ) مي باشد. 60 درصد سالمندان کم توان زن و 44 درصد سالمندان کم توان مرد بيش از 3 نوع دارو مصرف مي کنند. همچنين 76 درصد زنان سالمند کمتوان و 44 درصد مردان سالمندکم توان از پا درد شکايت دارند.از نظر ايمني منزل، 92 درصد سالمندان کم توان فاقد کپسول آتش خاموش کن و نيز 86 درصد سالمندان کم توان فاقدجعبه کمکهاي اوليه در منازلشان مي باشند. در طي اوقات فراغت 92 درصد زنان سالمند کم توان و 84 درصد مردان سالمند کم توان تلويزيون تماشا مي کنند. از مهمترين نگرانيهاي 64 درصد سالمندان کم توان زن و 84 درصد سالمند کم توان مرد بهداشت و سلامتي ميباشد.همچنين اکثريت مراقبين ( 64 درصد ) در رده سني 55 - 30 سال قرار دارند و 90 درصد ايشان متاهل و داراي فرزند بودند. و 3/93 درصد مراقبين زن به دليل خانه دار بودن بدون درآمد بودند. 100 درصد مراقبين از مراقب رسمي با علت 86 درصدي مشکلات مالي استفاده نمي کنند. بين ميانگين وضعيت تغذيه سالمندان کم توان زن و مرد (880/0=p) و ميانگين باورهايبهداشتي (074/0= P ) و بين احساس خوب بودن با سن مراقبين سالمندان ارتباط معني داريوجود ندارد (811/0=p). بين ميانگين وضعيت ذهني سالمندان کم توان زن و مرد اختلاف معني داري وجود دارد (007/0=p). بدين معني که وضعيت ذهني مردان سالمند کم توان بهتر از وضعيت ذهني زنان سالمند کم توان است.   

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.