بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي مشكلات اجتماعي، اقتصادي زنان بي سرپرست تحت پوشش موسسات حمايتي

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: اسفند 1373

محل دستيابي: وزات كشور، استانداري استان مركزي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): نجم السادات شريفي موسوي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: مشكل اجتماعي SOCIAL PROBLEM,مشكل اقتصادي ECONOMIC PROBLEM,زن بي سرپرست,زن سرپرست خانوار WOMAN HOUSEHOLDHEAD 

چكيده: با توجه به تعداد 5000 نفر زن بي سرپرست شناخته شده تحت پوشش بهزيستي، كميته امداد،تامين اجتماعي و سهولت دستيابي به آنان جهت شناخت مشكلات اجتماعي، اقتصادي آنان بهمنظور ارائه راهكارهاي عملي در بهبود هر چه بيشتر وضعيت زندگي اين افراد و خانوادههاي آنان تحقيق موردنظر، بر روي 500 نفر از زنان بي سرپرست تحت پوشش اين موسسات حمايتي در سطح كليه شهرستانهاي استان مركزي اجرا گرديد. خلاصه نتايج بدست آمده عبارتند از : بين ميزان درآمد، برخورداري از امكانات شهري و سن زنان بي سرپرست و مشكلاتاجتماعي - اقتصادي آنان ارتباط وجود دارد. - بين نوع سازمان حمايت كننده و زنان بيسرپرست و وجود مشكلات اقتصادي و اجتماعي اين قشر نيز ارتباط وجود دارد. خصوصا اينكهزنان تمايل بيشتري به ارتباط با مددكاران خواهر دارند و پرداخت كمكهاي مالي بطور ماهانه و مستمري موسسات حمايتي و از طرفي بصورت مخفيانه بيشتر مورد رضايت و درخواستزنان بي سرپرست مي باشد. ضمن اينكه برخورد نامناسب برخي از كاركنان موسسات حمايتي موجبات نارضايتي آنان را فراهم مي كند چگونگي از دست دادن همسر(سرپرست خانواده) بر روي فرزندان و بوجود آوردن مشكلات رفتاري در آنان بي تاثير نبوده و در گستردگي و ياكاهش مشكلات اجتماعي، اقتصادي آنان نيز تاثير داشته است. - اين زنان عليرغم تمايل به ازدواج مجدد با توجه به نگرش اجتماع و مسئله سرپرستي فرزندان، از اين امر خودداريمي نمايند. وجود مراكز يا افرادي كه گاهي ضمن ديدار، اسباب دلجويي از آنان را فراهم مي آورد بعنوان نقطه اميد براي تحمل مشكلات زندگي، خواهد بود. در هر حال حل مشكلات اقتصادي اجتماعي اين قشر از جامعه و چه خانواده هاي خارج از تحت پوشش و با اين شرايط، توجه بيشتر مسئولين امر را طلب مي نماد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.