بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: پياده سازي استاندارد مديريت كيفيت در مراكز نگهداري سالمندان

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1385

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): مرضيه شيرازي خواه , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: براي تحرك و پويايي يك مرکز، نياز به ايجاد، توسعه و بهسازي سيستم‌هاي مديريتي است كه در ميان آنها سيستم مديريت كيفيت از اهميت زيادي برخوردار است. توجه به ايجاد ساز و كارهايي كه به رضايت مشتريان منجر شود، زيربناي سيستم هاي مديريت كيفيت به شمار مي‌آيد. سيستم مديريت كيفيت، رضايت سالمندان وخانواده هاي آنها را به عنوان هدفي براي تمامي مرکز در مي آورد و به اين هدف جامه عمل مي‌پوشاند. روش اجرا: اين مطالعه يک طرح مداخله اي است.جامعه تحقيق کليه مراکز نگهداري سالمندان مي باشدو نمونه تحقيق يک مرکز نگهداري مي باشد که پس از مکاتبه با سازمان بهزيستي و 10 مرکز انتخاب شد بدنبال مصاحبه و بررسي مراکز يک مرکز به صورت غير احتمالي انتخاب گرديد پس از استقرار تيم مشاورين در مرکز يک پيش آزمون انجام شد وسپس سيستم مديريت کيفيت براي مرکز تدوين گرديدو پس از آموزش پرسنل، استانداردهاي مديريت کيفيت در مرکز پياده شد. نتايج: 1- با تدوين خط مشي کيفيت سمت و سوي حرکت مرکز تعريف و مشخص شد. 2- تدوين نظامنامه کيفيت که دامنه کاربرد سيستم مديريت کيفيت و همچنين يک شرح کلياز کل روش هاي اجرايي مدون مرکز مي باشد. 3- ايجاد سيستم رضايت سنجي از سالمندان و خانواده هاي آنها 4- مستند سازي کليه فرايند ها و قابليت رد يابي فرايند ها 5- ايجاد سيستم بهبود مستمر در مرکز . پيشنهادات: " استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري نيازمند عزم جدي بوده و در اين راستا بايستيسازوكارهاي عملياتي را هم در مراکز نگهداري سالمندان و هم در دفتر سالمندي سازمانبهزيستي طراحي كرد. با برگزاري سمينارها و کنفرانسها و کلاسهاي آموزشي جهت مديران و کارکنان مراکز بستر سازي هاي لازم جهت جلب مشارکت آنها فراهم شود. باتوجه به اينکه مرکز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با حمايتاز اين طرح گامهاي اوليه را جهت طراحي اين مدل برداشته است لذا پيشنهاد مي شود با تشکيل تيم استقرار مديريت کيفيت در دفتر سالمندي سازمان بهزيستي با کمک مرکز تحقيقاتموجبات استقرار اين سيستم   

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.