بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: ارزيابي تاثير فاکتورهاي شغلي و غير شغلي در پيدايش سندرم تونل کارپ در کار گران صنعتي

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1385

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): مريم مقصودي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه:  

چكيده: روش و مواد : مطالعه به صورت مقطعي طراحي شد. 400 کارگر صنعتي(77% مرد و 23% زن)، به طور تصادفي از کارخانه هاي اطراف تهران انتخاب شدند. اندام فوقاني کارگران معاينهشد و علائم ونشانه هاي مربوط به سندرم تونل کارپ پرسيده شد. پرسشنامه هايي دربارهفاکتورهاي خطر شغلي وغير شغلي و فاکتورهاي شخصي توسط پزشک معاينه کننده پر شد. موارد مشکوک به داشتن سندرم تونل کارپ جهت انجام NCV و تاييد تشخيص ارجاع شدند. نتايج: با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيري، مهمترين عوامل خطر در بروز سندرم تونل کارپ بدين ترتيب تعيين شدند: به کار بردن نيروي بيش از يک کيلوگرم،4/6 ؛ خم شدنو پيچيدن مچ دست بيش از 30 درجه،6/5 ؛ سابقه مصرف دخانيات،6/4 ؛ حرکات سريع دست درانجام کار،4/4 و به کار بردن ابزار مرتعش،2/3 . نتيجه گيري: برخي فاکتورهاي شغلي مانندبه کار بردن نيرو در استفاده از ابزار، خم شدن و پيچيدن مچ دست، حرکات سريع دست در انجام کار (مانند کساني که در خط توليد کارمي کنند و فرصت زماني بسيار کوتاه براي هر حرکت دست دارند)، و ارتعاش در پيدايش سندرم تونل کارپ در کارگران صنعتي موثر   

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.