بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي اجمالي مشكل مسكن در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1375

محل دستيابي: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): محمدرضا تقوي نژادديلمي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - سازمان صدا و سيما - مركز تحقيقات، مطالعات 


کليد واژه: مسكن HOUSING,مشكل PROBLEM,ايران IRAN,سرمايه گذاري INVESTMENT,هزينه COST,مصالح ساختماني BUILDING MATERIALS,جمعيت POPULATION 

چكيده: با وجود صراحت اصل 31 قانون اساسي، در مورد تامين مسكن مورد نياز هر خانواده ايراني، متاسفانه حتي در سالنامه آماري سال 1371،كپر، چادر، زاغه، آلونك و امثال آنها درفهرست مسكن مركز آمار ايران قرار دارد. از اين مسائل كه بگذريم، حتي ساختمانهاي مسكوني از مشكلاتي نظير : 1- بي دوامي مصالح ساختماني 2- عدم تناسب سطح زير بنا با جمعيت 3- تراكم بيش از حد نفر در اتاق4- بالا بودن هزينه مسكن نسبت به ساير هزينه ها 5- مشكلات اخلاقي ناشي از سكونت چند خانواده در يك واحد مسكوني 6- نبود تسهيلات لازمدر واحدهاي مسكوني و ... رنج مي برند. با وجود همه اين مشكلات آمار نشان مي دهد كهدر سال 1355، 35،4،13 و در سال 1365، 1385011 واحد ، كمبود مسكن در كل كشور وجود داشته است. كه اين آمار باتوجه به شاخص تراكم در واحد مسكوني ارائه شده است. همه اينمسايل، سرمايه گذاري عمراني در بخش مسكن را حمايت مي كنند كه اين امر در برنامه دوم توسعه، مورد توجه واقع شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.