بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي كيفيت رابطه ولي فرزندي در نوجوانان معتاد به مواد مخدر در مقايسه بانوجوانان عادي

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1384

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): امير چرخيان , ساير آثار   احمد حيدرنيا كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - علوم بهزيستي و توانبخشي -  


کليد واژه: کيفيت رابطه ولي - فرزندي,اعتياد,نوجوان 

چكيده: در پژوهش ها از زواياي مختلف به تاثيرات خانواده بر اعتياد فرزندان پرداخته شده است. تحقيق کنوني به بررسي کيفيت رابطه ولي- فرزندي در نوجوانان داراي اعتياد و مقايسهآن با نوجوانان عادي پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش نوجوانان مراجعه کننده بهمراکز ترک اعتياد شهر تهران مي باشند که از بين آنها 30 نوجوان انتخاب و پس از جلبرضايت آنها پرسشنامه ها جهت تکميل در اختيار آنها قرار داده شد. تعداد 30 نفر نوجوان غير معتاد نيز با رعايت همتا سازي از بين دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر تهرانانتخاب گرديد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه کيفيت رابطه ولي- فرزندي استفاده شد. نتايج بهدست آمده نشان داد که کيفيت رابطه ولي- فرزندي در نوجوانان خانواده هاي عادي در تمامي ابعاد رابطه بهتر از نوجوانان داراي اعتياد مي باشد. کيفيت رابطه با پدر نوجوانان عادي در تمامي ابعاد رابطه بهتر از کيفيت رابطه با پدر نوجوانان داراي اعتياد ميباشد. کيفيت رابطه با مادر نوجوانان خانواده هاي عادي نيز جز در خرده مقياس سردرگمينقش بهتر از کيفيت اين رابطه در نوجوانان داراي اعتياد مي باشد. بين کيفيت رابطه با پدر و مادر نوجوانان خانواده هاي عادي تفاوت معنا داري مشاهد نشد اما نوجوانان داراي اعتياد کيفيت رابطه با مادرشان به گونه معناداري بهتر از کيفيت رابطه با پدرشانبود (سطح معنا داري 05/0 p £ در نظر گرفته شده بود).شماره طرح: 13 - 84   

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.