بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: دريوزگان- پژوهشي در شناخت تكدي در تهران

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1371

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): باقر ساروخاني استاد دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - علوم بهزيستي و توانبخشي - معاونت پژوهش 


کليد واژه:  

چكيده: اين طر ح با شماره 2-71 در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي موجود ميباشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.