بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي عوامل موثر بر فرار زنان همسر دار و دختران از منزل (بخش 2و1) دو جلد

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: اسفند 1382

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): علي اردلان استاديار دكترا اپيدومولوژي , ساير آثار   فريبا سيدان استاديار جامعه شناسي , ساير آثار   مصطفي ذوالفقاري , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - علوم بهزيستي و توانبخشي - معاونت پژوهش 


کليد واژه:  

چكيده: اين طرح با شماره 39-82 در پژوهش دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي موجود است  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.