بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بحثي درباره بحران ها در ايران شماره 2، تورم

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1374

محل دستيابي: سازمان صدا و سيما، مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): طاهره شريفي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: تورم INFLATION,بحران اقتصادي ECONOMIC CRISIS,سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران,IRI BROAD CASTING,نقش ROLE,بحران سياسي POLITICAL CRISIS 

چكيده: در ابتداي اين پژوهش كه در مورد "بحران تورم" است به دو جنبه اي كه بحران را در كشور ما حائز اهميت مي كند اشاره شده است كه اين دو جنبه عبارتند از : الف) تورم اجتناب پذير است. ب) تورم در بلند مدت منجر به بحرانهاي سياسي خواهد شد كه در ارتباط بااين دو جنبه توضيحاتي مهمتر ارائه شده است در اين پژوهش همچنين در ارتباط با رسالتصدا و سيما در رابطه با تورم مطالبي گرديده است و به طروقي كه صدا و سيما مي توانداين رسالت را انجام دهد اشاره شده كه اين طروق عبارتند از : 1- ايجاد ارتباط مستمرو سازنده با دست اندركاران امور اقتصادي به منظور كسب شناخت كافي. 2- تهيه برنامه هاي مناسب با استفاده از قالبهاي متنوع.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.