بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح شهيد رجايي برخانوار سالمند روستايي تحت پوشش از سال 1360 تا 1363

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1367

محل دستيابي:  

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): بهجت سليمانزاده , ساير آثار   تقي ناصرشريعتي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: سالمند تحت پوشش طرح,خانوار,فرزندان دور از خانواده سالمند,از كار افتاده,معلول 

چكيده: بيان مساله : با توجه به هدف هاي بر شمرده شده و شيوه هاي پيش بيني شده اجراي طرح براي دست يابيبه اين هدف ها و با توجه به اينكه پس از گذشت سه سال از اجراي طرح تا حدودي نتايجآن ملموس گرديده است اين سوال مطرح مي گردد كه با توجه به تورم روز افزوني كه از سال 60 تا اكنون جامعه با آن روبروست پرداخت ماهيانه 300 تومان كمك ماهيانه به كشاورزان سالمند روستا نشين نيازمند ،تا چه اندازه به تعيين حداقل معاش سالمند كمك مي نمايد؟ اهداف: اهداف اين طرح به شرح زير مي باشد: 1- بررسي وضع اقتصادي سالمندان تحت پوشش و خانوارهاي آنان و نيازهاي خاص آنان. 2- بررسي ميزان درآمد حاصل از كار يا كالاهاي توليدي سرمايه اي براي سالمند و خانوار وي. 3- بررسي ميزان هزينه سرانه طرح براي هر نفر سالمند تحت پوشش 4- بررسي نقش اجراي طرح در چگونگي زندگي كردن سالمند(قبل و بعد از طرح) روش اجرا: جامعه مورد مطالعه در اين بررسي كليه سالمندان روستايي تحت پوشش طرح شهيد رجايي ،كليه جوانان ذكور روستايي 30-20 ساله و كليه مجريان طرح در شهرستانها بوده است. در اين طرح ،انتخاب نمونه قابل تعميم به عنوان روش بررسي انتخاب شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده گرديده است. نتايج:بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش - ميانگين سن سالمندان نيازمند تحت پوشش 4/72 سال بوده است. - 95 درصد از سالمندان تحت پوشش بي سواد بوده اند. - سالمندان بودن همسر در اين مطالعه 6/50 درصد بوده اند. - آگاهي جوانان روستايي از اجراي طرح تاثيري در تمايل به شهرنشيني يا روستا نشين آنها ندارد. - جوانان متاهل بيشتر از جوانان مجرد تمايل به اقامت در روستا دارند. - زندگي جوانان در روستا يا مهاجرت آنها به شد،ارتباطي با زمينه شغلي آنها دارد. - ميزان تحصيلات جوانان با تمايل به روستا نشيني يا شهرنشيني در مجموع ارتباطي ندارد. - يكي از منابع تامين مخارج زندگي سالمندان قبل از اجراي طرح شهيد رجايي درآمد خودآنها بوده است كه حدوداً5/48 درصد است. - در كل مي توان گفت ميزان مستمري پرداخت شده به سالمند تاثير چنداني بر بهبود زندگي او ندارد. كاربردها: اين طرح در زمينه هاي زير كاربرد دارد: 1- ارزيابي دقيق اثرات اقتصادي - اجتماعي طرح شهيد رجايي بر روي خانوار سالمندان تحت پوشش و برنامه ريزي دقيق و منطبق با نيازهاي اين قشر از جامعه در آينده 2- شناخت نقاط ضعف و قوت طرح و برنامه ريزي دقيق براي رفع كاستي هاي آن 3- مطالعه يافته هاي اين طرح زمينه مناسبي را براي انجام تحقيقات بعدي در اين زمينه هموار مي سازد.   

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.