بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي وضعيت بازنشستگان فرهنگي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي در استان كردستان

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1373

محل دستيابي: وزارت آموزش و پروزش، پژوهشكده تعليم و تربيت 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان):  

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: وضعيت فرهنگي CULTURAL CONDITION,وضعيت اقتصادي ECONOMIC CONDITION,وضعيت اجتماعي SOCOAL CONDITION,استان كردستان KORDESTAN PROVINCE,بازنشسته RETIRED,أموزش و پرورش EDUCATION 

چكيده: هدف تحقيق شناسايي مشكلات بازنشستگان فرهنگي استان كردستان است. روش تحقيق پيمايشيو ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماري بازنشستگان فرهنگي شهرستانهاي سسندج، بيجار و سقز است كه بيش از 65 درصد از آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته اند. بر اساس يافته هاي تحقيق 1) بازنشستگاني كه عوارض ناشي از بازنشستگي را فشار مالي اعلام كرده اند رضايت كمتري از خدمات و تسهيلات آموزش و پرورش داشته اند و قريب به اتفاق آنان اعلام نموده اند كه فشار مالي موجب اختلافات خانوادگيمي گردد. 2) بازنشستگاني كه تعداد افراد تحت تكفل كمتري را داشته اند نسبت به كساني كه افراد تحت تكفل بيشتري داشته اند از امر بازنشستگي بيشتر رضايت مند بوده اند.3) بازنشستگاني كه همسران شاغل و بازنشسته داشته اند نسبت به گروهي كه همسرانشان خانه دار بوده اند رضايت بيشتري از امر بازنشستگي داشته اند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.