بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي علل اعتياد در معتادان شهرهاي اردبيل خلخال و پارس آباد و راههاي پيشگيري از آن

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1376

محل دستيابي: وزارت كشور 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): محمد نريماني دكترا روانشناسي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - وزارت كشور 


کليد واژه:  

چكيده: يكي از واقعيتهاي موجود اعتياد است.و اين معضل يكي از آسيبهاي مهم اجتماعي است.دستيابي بر علل و عوامل مختلف اجتماعي ،خانوادگي و رواني اعتياد بين آگاهي بر علل فرديو اجتماعي اين پديده از اهداف اصلي مطالعه موجود مي شود در اين مطالعه 13 فرضيه تدوين شده بوده كه براي يا تاييد فرضيه هاي تديو شده از چهار گروه آزمودني يعني معتادين زنداني در ندامتگاه شهر اردبيل ،معتادين غير زنداني در سه شهر اردبيل ،خلخال ،پارس آباد،زندانيان غير معتاد در شهر اردبيل و آزمودنيهاي غير معتاد و غير زنداني درسه شهر فوق 240 نفر بصورت تصادفي انتخاب شدند.براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته براي دستيابي بر علل اعتياد و روشهاي پيشگيري از آن ،آزمون عزت نفس كوپر اسميت (35 سوالي)آزمون مكان كنترل ؟(29 سوالي)و آزمون scl90(90 سوالي)استفاده شده است.جمع آوري اطلاعات به صورت انفرادي و توام با مصاحبه در محل زندان يا سكونت انجامشده.نتايج مطالعه نمايانگر آن است كه آزمودنيها گرايش خود را به اعتياد در وهله اولبه دوستان نااهل و در وهله دوم به خودشان اسناد داده اند.همچنين ،بيشتر آزمودنيها(71 سوالي)در دامنه سني 25-16 به اعتياد گرايش پيدا كرده اند و دسترس راحت و خيلي راحت به مواد مخدر و منجر بودن قبل از اعتياد از عوامل بروز اعتياد تلقي مي شود.از بيان مواد مخدر مورد استعمال به ترتيب ترياك،هروئين،حشيش داراي فراواني بيشتري است.وجود افرادي در اقوام نزديك كه معتاد باشند زمينه را براي آشنايي با مواد مخدر فراهممي سازد و دسترسي ساده ،مواد مخدر نيز اين وضعيت را تشديد مي كند.بين تحصيلات پايين در سطح ابتدايي و راهنمايي با ميزان گرايش به اعتياد نيز رابطه معناداري وجود دارد.همچنين داشتن مشاغل آزاد نيز توام با بي مهري و مشاجره زياد والدين در خانواده زمينه مناسبي را براي گرايش جوانان به اعتياد فراهم ساخته است. در مقايسه عزت نفس چهار گروه ،آزمودنيهاي معتاد در خارج از زندان نفس بيار پايين نشان داده اند كه شايد بخاطر تداوم اعتياد آنها در موقع تكميل پرسشنامه باشد.اما بهترتيب آزمودنيهاي غير زنداني و غير معتاد ،زنداني معتاد عزت نفس بيشتري و بالاتري از خود نشان مي دهد .همچنين امكان كنترل در معتادين خارج از زندان بيشتر بيروني بودهو در مقابل در گروههاي ديگر،دروني بوده است.از نظر وضعيت رواني نيز بجز وسواس و افكار پارانوليد تفاوت معناداري در ميزانهاي ديگر تست scl90 در مقايسه نسبت آزمودنيهاي معتاد و غير معتاد شاهده مي شود.كه وضعيت اسف بار آزمودنيهاي معتاد را از نظر بهداشت رواني نشان مي دهد.تلخيص از انجمن جامعه شناسي ايران. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.