بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي خصوصيات زيستي ،رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1379

محل دستيابي: سازمان بهزيستي كشور 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): رسول روشن استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: آسيب شناسي,کودکان خياباني,جامعه شناسي 

چكيده: بررسي حاضر،هدف تحليل اطلاعات جمع آوري شده مربوط به كودكان خياباني و ترسيم سيمايباليني آنان است.جامعه آماري اين طرح كليه كودكان خياباني بوده است كه از زمان راهاندازي مراكز تشخيص و جايگزيني كودكان خياباني سازمان بهزيستي به اين مراكز ارجاع شده بودند و بين اين كودكان تعداد 4000 كودك كه به طور كامل ارزيابي شده بوده بعنوانگروه نمونه انتخاب شده در پرونده ارزيابي آنان كدگذاري شده و براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده شده اند. دموگرافي كودكان خياباني در ايران نشان مي دهد كه حدود 88% آنان پسر و 12% دختر ميباشند،جايگزيني آنان حدود 11 سال و 7 ماه است،25% فاقد سواد بوده و تقريباً 60% آنان با والدين خود زندگي مي كنند ولي 84% آنان امكان دسترسي به والدين خود را دارند.در مجموع 16% به معناي واقعي جزئ كودكان خياباني محسوب مي شوند.حدود 67% آنان تبعيتايراني دارند و 33% از اتباع بيگانه مي باشند.25% كودكان خياباني درآمد دارند و مهمترين شغل آنان تكدي گري ،و زن كشي،پاك كردن شيشه اتومبيل،گل فروشي و روزنامه فروشيمي باشد،ميانگين درآمد آنان 350 هزار ريال در ماه يعني روزانه تقريباً 12000 ريالمي باشد.از نظر سطح توانمندي هوشي حدود 62% آنان در دامنه هوشي 85 تا 115 قرار دارند و ميانگين I.Q در كودكان خياباني 91 بوده كه حدود 9 نمره از ميانگين جامعه كمتر است.از جنبه تحول يافتگي كلي حدود 2 سال و 4 ماه تاخير را در مقايسه با سن تقويمي دارند.شايع ترين رگه هاي خلقي آنان صرعي فويي است كه از نشانه عمده آن چسبندگي عاطفيدر زندگي است.شايع ترين بيماري جسمي آنان اختلالات پوستي و انگلي است تقريباً 25% آنان دچار سوئ تغذيه مي باشند.در حدود 12/5% آنان سابقه كودك آزاري داشته اند.با توجه به مجموع اطلاعات بدست آمده از بررسي حاضر تجديد نظر اساسي در مورد ساماندهي كودكان خياباني را مي طلبد كه سازمان بهزيستي كشور بايد در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهد. تلخيص از : نامه انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.