بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي پيرامون مسئله كودكان خياباني در شهرستان بيرجند

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1379

محل دستيابي: دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي-سازمان بهزيستي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): جواد خامسان , ساير آثار   نسرين زحمتكش , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - سازمان بهزيستي استان خراسان 


کليد واژه: آسيب شناسي,آسيب شناسي رواني اجتماعي,کودکان خياباني 

چكيده: در اين پژوهش مسئله كودكان خياباني در شهرستان بيرجند مورد بررسي قرار گرفته است. به روش نمونه گيري تصادفي 50 كودك خياباني انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته در مورد آنها اجرا گرديده است.اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي است و براي تجزيه و تحليلداده ها از آمار توصيفي (جداول توزيع فراواني و نمودار)استفاده شده است. با بررسي و تفسير نتايج بدست آمده مشخص گرديد مسئله كودكان خياباني در شهرستان بيرجند وجود دارد،فقر از اصلي ترين علل بوجود آمدن مسئله كودكان خياباني است.اكثر كودكان خياباني تحصيل را رها كرده و به كسب درآمد مي پردازند.مهاجرت ها و فرزنشيني تاثير زيادي بر مسئله كودكان خياباني دارد.اكثريت كودكان خياباني از خدمات اجتماعي برخوردار نبوده و خانواده هاي آنان تحت پوشش حمايت هاي اجتماعي نيستند.اكثريت كودكان خياباني از خانواده هاي پرجمعيت هستند،اكثريت آنها داراي تحصيلات ابتدايي هستند.60درصد كودكان خياباني به واكسن زدن اشتغال داشته اندو........ آسيب شناسي- آسيب شناسي رواني اجتماعي تلخيص از : نامه انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.