بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: كانون اصلاح وتربيت جوانان بزهكار

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: اسفند 1372

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): هرمز مسعودي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: پيشگيري بزهكاري DELINQUENCY PREVENTION,كودك CHILD,بزهكاري DELINQUENCY,كانون اصلاح و تربيت 

چكيده: هدف تحقيق، كسب شناختي از زمينه هاي اجتماعي وقوع جرم در اطفال، به منظور ايجاد زمينه پيشگيري از شيوع اين پديده است. اين بررسي با روش كتابخانه اي و اسنادي با تكيهبر مطالعه آماري داده هاي مربوط به 112 نفر نمونه از اطفال مجرم كه در كانون اصلاحو تربيت كودكان و نوجوانان تهران نگهداري مي شوند، انجام گرفته است. يافته ها نشانمي دهد كه 16 درصد از اطفال مجرم فاقد پدر، 7 درصد فاقد مادر و 2/3 درصد فاقد والدين هستند. 15/2 درصد از اطفال مجرم يا عضو خانواده هاي از هم گسيخته هستند و يا با اختلافات خانوادگي (به خصوص با نامادري يا ناپدري) مواجه هستند. 23/5 درصد عملا" فاقد سرپرست هستند، بدين نحو كه يا از خانواده ها طرد شدند و يا خود، آنها را ترك كردهاند. 46 درصد از آنها متولد شهرستانها و 11/7 درصد آنها متولد روستاها و سكونتگاههاي حاشيه اي تهران و تنها 42/3 درصد از آنها متولد حوزه تهران هستند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.