بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: بررسي مسايل و مشكلات كودكان بزهكار پس از ورود به كانون اصلاح و تربيت

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: اسفند 1372

محل دستيابي: دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكده علوم اجتماعي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): عباس رمضانپور , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: كودك CHILD,بزهكاري DELINQUENCY,بررسي مشكلات PROBLEMS SURVEY,كانون اصلاح و تربيت 

چكيده: هدف تحقيق، شناخت آن دسته از مسائل و مشكلاتي است كه پس از ورود به كانون اصلاح و تربيت براي كودكان بزهكار بوجود مي آيد. اين بررسي به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه از 50 نفر نمونه انجام گرفته است. يافته ها نشان مي دهد كه متوسط افراد نمونه 17 سال است : امكان ادامه تحصيل در كانون براي 58 درصد از كودكان فراهم است، 60درصد افراد در كانون حرفه آموخته اند، اما امكان آن براي بقيه فراهم نبوده است، 44درصد از كل اين افراد، داراي دوستان هم جرم، 40 درصد دوستان غير هم جرم هستند، 30 درصد از كل افراد نمونه براي حل مشكل خويش به مددكار، 38 درصد به مربي و بقيه به مدير كانون و افراد ديگر مراجعه مي كنند. فعاليت اين كودكان در اوقات فراغت خويش بسيار محدود است. 56 درصد آنان از فعاليت هاي مددكاري در كانون هيچگونه اطلاعاتي ندارند. 58 درصد از افراد در كانون ارشد دارند كه ارشدها براي تربيت و نظم دادن، آنها رامورد تنبيه بدني قرار مي دهد. 74 درصد از آنها توسط مربيان مورد تنبيه بدني قرار ميگيرند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.