بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: عدالت اجتماعي در سيره ء حضرت رسول (ص) و علي (ع)

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1375

محل دستيابي: جهاد دانشگاهي، معاونت پژوهشي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): محمدجواد حيدري , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: عدالت اجتماعي SOCIAL JUSTICE,زندگينامه BIOGRAPHY,سيره CHARACTER 

چكيده: در اين طرح ابتدا واژه هاي عدل، عدالت، مساوات و عدالت اجتماعي از نقطه نظرهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. آراء و نظرات برخي از دانشمندان اسلامي و غربينيز درباره مفهوم عدل و عدالت اجتماعي بيان گرديده سپس مفهوم عدالت اجتماعي در سيره"حضرت رسول اكرم"(ص) و "علي" (ع)، به طور ويژه، تبيين و در همين ارتباط، كليات مرحله دوم يا فاز تكميلي طرح ارائه شده است. در قسمت پاياني گزارش نيز فهرست مبسوطي ازكتب و مقالات منتشر شده درباره عدل و عدالت اجتماعي پيوست شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.