بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: جايگاه گوشت در اقتصاد ملي

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: بهمن 1375

محل دستيابي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): محمدعلي خطيب , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 


کليد واژه: گوشت MEAT,اقتصاد ملي NATIONAL ECONOMY,مصرف CONSUMPTION,عامل موثر EFFECTIVE FACTOR,پروتئين PROTEIN,تقاضا DEMAND 

چكيده: بررسي عوامل موثر بر تقاضاي پروتئين و تعيين ميزان عكس العمل يك مصرف كننده در بابتغييرات اين عوامل و پيش بيني ميزان تقاضاي پروتئين در سال هاي آتي با توجه به رشدجمعيت ، قيمت و درآمد هدف اصلي اين پژوهش مي باشد. علاوه براين بررسي تقاضاي پروتئين در دهك هاي مختلف درآمدي ضريب جنسي و بررسي توزيع عادلانه اين محصول در طي سال هاي 1372- 1361 ، تعيين گام هاي جانشين از ديگر اهداف طرح مي باشد، پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه چه عواملي در تقاضاي پروتئين موثر است؟ علاوه براين انواع پروتئين در بين خانوادرهاي مختلفي ايراني از نظر كشش درآمدي چه نوع كالايي محسوب مي شوند؟ وتوزيع گوشت و پروتئين در طي سال هاي مورد بررسي چگونه بوده است؟ روش پژوهشي ، توصيفي است و تمام خانوارهاي ايراني به عنوان جامعه پژوهشي در نظر گرفته شدند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.