بانك مشکلات اجتماعي ايران

نشريه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


نشريات  


عنوان: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي

نوع نشريه:  

نوع صاحب امتياز: حقوقي

سردبير: مروئه وامقي 

صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

مدير مسئول: ميرطاهر موسوي

تاريخ شروع انتشار: مهر 1380


مقالات نشريه

دوره انتشار: فصلنامه 

محل انتشار: تهران

زبان:  

وضعيت انتشار: داير

تلفن: 22418755 

فاكس: 22418755

آدرس سايت: www.uswr.ac.ir/jo 

پست الكترونيك: faslnaame@uswr.ac.ir

نشاني: اوين ،بلوار دانشجو،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه پژوهشي رفاه اجتماعي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.