بانك مشکلات اجتماعي ايران

نشريه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


نشريات  


عنوان: چشم انداز - پيشگيري

نوع نشريه:  

نوع صاحب امتياز: حقوقي

سردبير: ناصرالدين كاظمي حقيقي 

صاحب امتياز: معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي منطقه شمال تهران

مدير مسئول: اصغر وجداني روشن

تاريخ شروع انتشار: 1379


مقالات نشريه

دوره انتشار: فصلنامه 

محل انتشار: تهران

زبان: فارسي 

وضعيت انتشار: داير

تلفن: 6- 8779355 

فاكس: 8779356

آدرس سايت:  

پست الكترونيك: chashm Andaz @ Iran Estatitra.com

نشاني: خ ولي عصر - ميرداماد غربي - درب شمالي شيرخوارگاه آمنه 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.