بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : انطباق هنجاريابي مقياس نااميدي بك در مورد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1383


دانشگاه: آزاد اسلامي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: نجمه دژکام 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: حسن پاشاشريفي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: علي حيدر هومن , ساير آثار    


کليد واژه: نااميدي,جوانان 

چكيده: به منظور انطباق وهنجاريابي مقياس نااميدي بك درمورد دانشجويان آزاد اسلامي واحد تهران با هدف كلي تدوين يك آرمون استاندارد براي شناخت ميزان نااميدي دانشجويان ؛ نسخه ي اصلي مقياس پس از ترجمه به زبان فارسي وانجام مراحل ويرايش وانطباق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي روي يك گروه 471نفري از دانشجويان دختر و پسر 9رشته مختلف از مجموعه علوم انساني ؛فني -مهندسي وعلوم پايه اجرا شد .بررسي مقياس فوق با استفاده از همبستگي نمرات هر پرسش با نمره ي كل نشان داد كه مقياس بك ؛سازه واحدي را اندازه مي گيرد.سپس اعتبار مقياس با استفاده از ضريب همساني دروني(آلفاي كرونباخ)7962.0به دست آمد كه براي انجام امور پژوهشي كافي است.جهت بررسي روايي آرمون با انجام تحليل آماري به روش تحليل مؤلفه هاي اصلي ؛پنج عامل:1-ياس در دستيابي به خواسته ها .2-نو اميدي درمورد آينده .3-نگرش نسبت به اينده.4-درونماي زندگي.5- اعتماد به آينده؛مركب از نوزده سؤال استخراج شد كه اين پنج عامل بر روي هم9 .48درصد از واريانس كل راتبيين مي كند.همچنين پس از انجام محاسبات جدول نرم بر اساس نمراتT با ميانگين 50وانحراف استاندارد 10تدوين شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.