بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي گرايش اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي تهران به مهاجرت از كشور

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: منصور شريفي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: خلاصه: هدف اصلي اين تحقيق بررسي پديده مهاجرت به خارج از كشور بوده است. محقق با استفاده از نظريه هاي استراند، زييف ، لوئيس ، لوري ، مندراس ، مورسيون ، تحليل سيستمي ، مرتن ، كرونباخ به ارائه فرضيه ها و تنظيم پرسشنامه مبادرت كرده است. پس از انتخاب 859 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي تهران به روش تصادفي ، اين تحقيق كه به روش پيمايش انجام شده نشان داده است كه هر چه تعداد فرزندان بيشتر تمايل به مهاجرت كمتر ، هر چه سطح تحصيلات بيشتر تمايل به مهاجرت بيشتر ، هر چه فاصله زماني از اخذ مدرك بيشتر تمايل كمتر ، هر چه مرتبه دانشگاهي بالاتر تمايل بيشتر ، در آنهايي كه از كشورهاي پيشرفته مدرك گرفته اند تمايل بيشتر ، اگر از فرد براي تدريس در خارج دعوت شده تمايل بيشتر ، اگر فرد داراي تاليفات متعدد در ايران باشد تمايل كمتر و بالاخره هر چه توزيع فرصت هاي اجتماعي براي ارتقاء اجتماعي برابر تر باشد جاذبه هاي اجتماعي داخلي بيشتر است. منبع: سنجش مفاهيم اساسي علوم اجتماعي انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.