بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي و تحقيق زنان خود فروش شهر تبريز

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: تبريز

دانشکده: علوم انساني و اجتماعي - تبريز

گروه:

نام دانشجويان: جمشيد منصفي 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: آفرين رحيمي موقر دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: در اين تحقيق وضعيت زنان خود فروش شهر تبريز ،128 زن خود فروش (اعم از حرفه اي و غير حرفه اي ) و وضع 31 زن كوي نعلچيگران مورد بررسي قرار گرفته است.به طور كلي در شهر تبريز سه دسته زن خود فروش وجود دارد: 1- زنان خودفروش حرفه اي ثابت كوي نعلچيگران 2- زنان خود فروش حرفه اي سيارچ 3- زنان خود فروش غيرحرفه اي پنهاني كه خانواده نجيب(و شايد شوهر و فرزند) دارند. تراكم نسبي زنان خود فروش شهر تبريز ،نسبت به جمعيت آن كمتز از 1 به 5000 نفر است و اين نسبت در مقايسه با زنان حرفه اي تهران خيلي ناچيز است ،زيرا اين رقم در كوي خودفروشان تهران 1 به 1000 نفر مي رسد.طبق گزارش مركز مبارز با بيماريهاي آميزشي و بهداشت ،20 درصد آلودگي هاي آميزشي خيلي خطرناك هستند و نسل آينده را نيز تهديد مي كند.نسبت تعداد خود فروشان سيار بيش از دو برابر زنان حرفه اي ثابت مي باشد.همچنين نسبت خودفروشان سيار و پنهاني به خودفروشان ثابت كوي نعلچيگران 3.12 است،يعني 3.12 برابر تعداد زنان اين كوي،در محله هاي نجيب نشين شهر،زن خود فروش وجود دارد. سير نزولي و صعودي امراض مقاربتي در فصول سال مختلف است،بدين معني كه در فصل تابستان مخصوصاً شهريور ماه،تعداد آلودگان بيشترند.خلاصه اينكه وضع عمومي فحشا در تبريز اسفناك و با عدم كنترل مقامات مسئول مواجه است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.