بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : افيون در خدمت استعمار

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: فريبرز نورياني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: محمدحسين شهيدي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مواد اعتيادآور,مبارزه با مواد مخدر,قاچاق مواد مخدر,اعتياد,تاريخ پليس 

چكيده: اين پايان نامه در پنج فصل ، به بررسي مساله اعتياد و راههاي پيشگيري و مقابله با آن مي پردازد. فصل اول پايان نامه ، به بيان هدف تحقيق ، تاريخچه افيون و مواد مخدر و علل و علايم اعتياد اختصاص يافته است. فصل دوم پايان نامه به بررسي علل جرم زايي مواد مخدر و آثار مخرب آنها ، وضعيت بين المللي مواد مخدر و مقاومت كشورهاي مختلف ، مي پردازد. سومين فصل اثر نيز به بررسي فرضيه هاي مختلف در مورد اعتياد و علل آن اختصاص داده شده است . تاريخچه ورود و استعمال ترياك در ايران ، در چهارمين فصل پايان نامه آمده است. فصل پنجم به بيان تصميمات گرفته شده پس از انقلاب اسلامي جهت مبارزه با مواد مخدر ، پرداخته كه در آن ، پيشنهادهايي در مورد مهار مواد مخدر و راههاي كاربردي مبارزه با آن ، ارائه شده است. اين پايان نامه در 62 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.