بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : اشاعه مواد مخدر در تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: ابوالقاسم ابتهاج 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: محمدحسين شهيدي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مواد اعتياد آور,اعتياد,ترك اعتياد,تهران,جمعيت,مهاجرت,مفاسد اجتماعي,معتادان,درمان اعتياد,پيشگيري از اعتياد,اسلام و اعتياد 

چكيده: اين پايان نامه كه در شش بخش تدوين يافته ، كوششي در جهت معرفي وضعيت اعتياد و حمل ونقل مواد مخدر در تهران است. دو بخش آغازين پايان نامه ، به ارائه تاريخچه كوتاهي از مواد مخدر در جهان و ايران و بويژه تهران و ديدگاه اسلام نسبت به اين مواد مي پردازد. در اين دو بخش ، انواع مواد مخدر و روان گردانها بطور جداگانه معرفي شده است. تعريف ، علل و علايم اعتياد، راههاي درمان و پيشگيري از آن ، مباحث ديگري است كه در اين بخشها مطرح شده است. سومين بخش پايان نامه به طرح وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مي پردازد و در بخش بعدي ، پاره اي از عوامل موثر در اشاعه اعتياد به مواد مخدر در سطح تهران از جمله : وسعت و گسترش شهر ، مهاجرت ، عوامل سياسي ، تراكم و ... معرفي شده است . در بخشهاي ديگر پايان نامه ، جداول آماري جمعيت تهران بر اساس تفكيك زن ، مرد ، خانواده و مناطق شهري ، وضعيت كشاورزي به تفكيك سطح زير كشت و نوع كشت ، وضعيت فرهنگي و تراكم جمعيت آمده است. آخرين بخش اثر ، به تحليل آماري و نتيجه گيري اختصاص يافته است. اين پايان نامه در 109 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.