بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : لزوم آموزش بهداشت در قلعه شهر نو

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: علوم پزشكي تهران

دانشکده: بهداشت - تهران

گروه:

نام دانشجويان: محمد عمادي پور 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: آموزش بهداشت عمومي

اساتيد راهنما: مهدي ثريا استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: اين مطالعه به بررسي مسائل بهداشتي و آموزش بهداشت در ميان روسپيان قلعه شهرنو مي پردازد.جامعه مورد بررسي،روسپيان قلعه شهر نو بعنوان ركن اصلي در پديد آمدن اين مكان و افراد دست اندركار روسپيگري در قلعه ،در زمان بررسي مي باشد.نمونه مورد بررسي،از ميان پنجاه نفر از جامعه نوآموزان كلاس پيكار با بي سوادي مركز مددكاري قلعه ،كه عنوان روسپي داشتند، به صورت يك در ميان و به طور سيستماتيك انتخاب شدند.در اين پژوهش داده ها با تنظيم پرسشنامه ،مصاحبه حضوري،ساير تحقيقات ،اخذ اطلاعات از مدارك و اسناد پرونده هاي موجود،مشاهدات بصري و ضبط انها بوسيله عكسبرداري جمع آوري شده است.كليه نتايج اين بررسي از نظر ويژگي زماني و مكاني خاص مورد بررسي است و قابل تعميم به زمانها و مكانهاي ديگر نيست. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.