بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : علل و انگيزه اطفال در ترك خانه و خانواده

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: علي اصغر رضوي طوسي 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: ولي الله انصاري , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: روانشناسي رشد,روانشناسي كودك و نوجوان,بزهكاري كودكان,آموزش و پرورش كودكان,خانواده,علل اجتماعي بزهكاري,علل اقتصادي بزهكاري,جرمشناسي,خانواده گريزي,طلاق,آزمون شخصيت,آسيهاي رواني,آسيب شناسي اجتماعي 

چكيده: اين پايان نامه كه در بيست فصل تنظيم شده است ، علل گريز كودكان از محيط خانواده را از منظرهاي مختلف آسيب شناسي رواني و اجتماعي بررسي مي كند. فصلهاي اول تا پنجم ، به ريشه يابي علل فرار كودكان از منزل را در محيط خانواده ، اخلاق و هنجارهاي حاكم بر محيط خانواده پيگيري مي كند. فصل ششم ، به بررسي اهميت مساله اقتصادي و مسكن مي پردازد. بررسي آسيب شناسي اعتياد و انحرافات در فصل هفتم آمده و تاثير پرورش تمايلات عاليه ، تفكر خلاق ، تنوع پذيري و انتقال عواطف در دو فصل هشت و نه تشريح شده است. تاثير عوامل اجتماعي و خانوادگي ، طلاق ، تنبيه و تشويق بر اصلاح يا انحراف كودك در فصول دهم تا شانزدهم آمده است . فصل هفدهم آموزشهاي سنجش شخصيت را از روي سنجش توان اندام و اندازه انها ارائه مي دهد. اشاره به برخي خصوصيات روحي و خلقي كودكان و نوجوانان نيز در فصلهاي پاياني آمده است. اين پايان نامه همراه با تصوير ، عكس ، كتابنامه و در 185 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.