بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : نقش مطبوعات در جلوگيري از وقوع جرائم

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: شمس الدين صولتي دهكردي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: ولي الله انصاري , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مطبوعات,جرايم مطبوعات,روزنامه نگاري,خبر,مقاله نويسي,سردبيران,روزنامه نگاران,مصاحبه هاي مطبوعاتي,طبقه بندي مطبوعات,تاريخ مقاله نويسي,گرافيك مطبوعاتي,قانون مطبوعات,گزينش اخبار,تحليل محتوا 

چكيده: اين پايان نامه كه مشتمل بر نه فصل است ، ضمن معرفي ساختار مطبوعات ، تاثير اين رسانه را بر جرم زدايي و ممانعت از انتشار جرايم بيان مي نمايد. نخستين فصل اين اثر به تعريف واژگان مرتبط با مطبوعات اختصاص دارد. اينكه روزنامه نگار كيست ، سبك نگارش مطبوعاتي كدام است ، روزنامه چيست ، خبر يعني چه ، و.... در همين فصل توضيح داده شده است. فصل سوم ، مختص مديريت خبر و طبقه بندي مطبوعات است. در اين فصل ، انواع مطبوعات طبقه بندي شده و راهكارهاي كسب و گزينش خبر ، راههاي ورود خبر به مجرا و مشخصات موضوعات خبري معرفي گرديده است. چهارمين فصل اثر به بررسي روشهاي جذب و اصل حس غافلگيري در حرفه روزنامه نگاري مي پردازد. در اين موارد، منابع روزنامه ها ، صداقت و امانت داري در خبر ، عنوان گزيني و... توضيح داده شده است. فصل پنجم پايان نامه مختص روزنامه نگاران و شيوه هاي موضوع يابي ، گفت و شنود و مصاحبه است. فصل ششم ، ضمن مقايسه كار مطبوعات و راديو و تلويزيون ، توضيحاتي را در مورد مقاله ، سرمقاله و نويسندگي ، ارائه مي كند. هفتمين فصل اثر به تشريح عوامل ، عناصر و اصول فني حرفه روزنامه نگاري ن گرافيك مطبوعاتي و تاثير عوامل تكنيكي مطبوعات تشريح شده است. فصل هشتم ، به تحليل محتوا و معيارهاي انجام تحليل محتوا، مي پردازد. فصل نهم پايان نامه ، به تشريح و معرفي قانون ، رسالت ، حقوق و جرايم مطبوعات با استناد به فصول مختلف قانون مطبوعات اختصاص داده شده است. اين پايان نامه در 148 ص ارائه گرديده شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.