بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : تجسس و بازرسي از اماكن عمومي ، افراد و متهمين مواد مخدر

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: علي اكبر مصحفي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: محمدحسين شهيدي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: جاسازي مواد مخدر,مواد اعتياد آور,قاچاق مواد مخدر,جرمشناسي,قوانين مبارزه با مواد مخدر,بازجويي,تاريخ اعتياد,بازرسي اماكن,بازرسي افراد 

چكيده: اين پژوهش ضمن ارائه تاريخچه مواد مخدر در ايران و جهان و قوانين مانع قاچاق مواد مخدر در ايران ، مواد مخدر در ايران ، به ارائه تصوير ايده آل اين مقاله مي پردازد. بحث جرم شناسي و عوامل جرم و جرايم مربوط به مواد مخدر ، از مباحث ديگر اين پايان نامه است. مباحثي چون : جاسازي ، كشف محل اختفاي مواد مخدر ، نحوه بازجويي از متهمين به اين جرايم و منابع كسب خبر در اين حوزه در قسمت ديگر اين پايان نامه آمده است. اين پايان نامه همراه با عكس و در 105 ص ارائه گرديده شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.