بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : برآورد هزينه هاي اجتماعي آلودگي هواي تهران (با تاكيد بر هزينه هاي درماني)

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1373


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اقتصادي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: مجيد لطفعليخاني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اقتصادي

اساتيد راهنما: حميد ناظميان , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: هزينه اجتماعي SOCIAL COST,درمان TREATMENT,آلودگي هوا AIR POLLUTION,تهران TEHRAN,بيماري DISEASE,آلاينده POLLUTANT 

چكيده: رساله حاضر با پرداختي به موضوع برآورد كمي هزينه هاي اجتماعي آلودگي هواي تهران،در پي يافتن پاسخي روشن و مستدل در خصوص 3 سئوال زير است :آيا آلودگي هوا با مسئله بيماريها،صرفنظر از تاكيد ادبيات بهداشتي داراي رابطه آماري معني داري است؟آيا آلودگي هوا با مسئله مرگ ومير كاهش متوسط سن افراد در ارتباط است؟نهايتا اگر ارتباط مذكور قابل شناسايي است ،چقدر هزينه بر دوش ما مي گذارد؟در همين راستا و به جهت محدوديت هاي فراوان بر سر راه تحقيق،مسئله برآورد،در حوزه بيماريهاي تنفسي و از ميان همه آنها به چند بيماري انتخابي محدود مي شود فصل اول رساله به بيان چهار چوب موضوع تحقيق و اهميت آن،تعيين فروض روش بررسي آنها و تعريف اصطلاحات تحقيق اختصاص دارد.در فصل دوم ،آلاينده هاي هوا مورد شناسايي قرار گرفته و ادبيات پزشكي موجود در خصوص ارتباط بيماريهاي تنفسي و آلودگي هوا ذكر مي گردد.و در ادامه به ادبيات اقتصادي موجود و قابل دسترس و در دو حوزه نظري و تجربي و در مورد مسائل آلودگي هوا پرداخته مي شود.فصل سوم،تاكيد به شناسايي تهران از جنبه شرايط محيط زيستي ،جغرافيايي و آلايندهاي هواي آن داشته و در ادامه آمار بيماريها و مرگ و مير بعنوان متغيرهاي اصلي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند تا سپس با در نظر گرفتن متدولوژي بررسي آماري در انتهاي اين فصل بدان پرداخته شده تحليل نهايي صورت گيرد.فصل چهارم،در گيرنده اصل تحليل است.با در هم آميختن ادبيات پزشكي ،متدولوژي نظري و تجربي اقتصاددانان پيشگام در مقدمه مذكور ،آمار اطلاعات موجود در فصل سوم تكنيكهاي آماري شرح داده شده،سعي به تعيين ارتباط آماري آلودگي هوا با بيماريها و مرگ و مير و در نهايتابرآورد هزينه هاي اجتماعي مي شود.فصل پنجم حاوي ارائه پيشنهادها و راه بردهاي مناسب به جهت كنترل آلودگي است،روشهايي بعضا ساده و كارآمد با آنها مي توان سهم قابل توجهي از آلودگي هواي تهران را كاهش داد. اين پايان نامه در 175 صفحه همراه با نمودار،جدول ،كتابنامه ارائه گرديده شده است. محيط زيست  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.