بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي اقتصادي مخارج مسكن در بودجه خانوار

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1373


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اقتصادي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: حسن لاجوردي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اقتصادي

اساتيد راهنما: جمشيد پژويان استاد دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مسكن HOUSING,هزينه مسكن HOUSING COST,خانوار شهري URBAN HOUSEHOLD,بودجه BUDGET,توزيع DISTRIBUTION 

چكيده: در اين تحقيق با بكارگيري مباني اقتصاد خرد،به بررسي هزينه مسكن و اجاره بهاي خانوارها پرداخته شد.جهت بررسي اقلام فوق،بودجه خانوار مدنظر قرار گرفته و با بررسيهاي مقطعي و سري زماني تجزيه و تحليل هاي لازم در چهارچوب تئوري هاي اقتصاد خرد صورت گرفت.در بررسي مقطعي هزينه هاي سرانه مسكن و اجاره بها در دهكهاي مختلف مورد بررسي واقع شد و با استفاده از شاخصهاي همانند نسبت هزينه مسكن و اجاره بها به هزينه خوراكي و غير خوراكي و كل هزينه در طي سالهاي 71-1362 سهم هر يك از اقلام فوق محاسبه گرديد.و آنگاه كشش هاي درآمدي تقاضاي مسكن و اجاره بها بر اساس داده هاي مقطعي هر سال محاسبه شد.جهت بررسي نحوه توزيع هزينه مسكن و اجاره بها از شاخص ضريب جيني و شاخص سهم 40درصد از خانوارهاي كم درآمد سهم 40درصد از خانوارها با درآمد متوسط و سهم 20درصد خانوارها با درآمد بالا همچنين از شاخص نسبت سهم ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين خانوارها استفاده گرديد.در بررسي سري زماني،به تخمين كششهاي عرضه و تقاضاي مسكن در دو دوره زماني ميان مدت و بلند مدت پرداخته شد.همچنين جهت نحوه عكس العمل خانوارها در مقابل تغييرات قيمت،اقلام موجود در سبد كالاي مصرفي خانوار طي دوره 71-1362مورد بررسي قرار گرفت.در بررسي مقطعي اطلاعات مربوط به بودجه خانوار مركز آمار ايران براي مناطق شهري مورد استفاده واقع شد.ارقام فوق بر اساس هزينه سرانه تعيين شده و سپس خانوارها بر حسب هزينه سرانه به ده گروه طبقه بندي شده اند كه دهكهاي هزينه اي را نشان مي دهند. اين پايان نامه در 167 صفحه و همراه با جدول ،كتابنامه ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.