بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : زندان و زندانيها

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: احمد خانيا 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: محمدرضا وديعت , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: زندانها,زندانيان,زنان,زندانيان زن,طبقه بندي زندانيان,مديريت زندانها,سازمان زندانها,زندانهاي ايران,مقررات انضباطي زندانها,خدمات رفاهي زندانها,طبقه بندي زندانها,حقوق زندانيان,آزادي مشروط,عفو زندانيان,انجمن حمايت از زندانيان,مددكاري زندانيان,بهداشت زندانها 

چكيده: اين پايان نامه , در ده فصل , به بررسي و طبقه بندي زندانها زندانيان و مسائل پيرامون آن مي پردازد. فصل اول و دوم , به ارائه تعريف علم زندانها , رابطه آن با ساير علوم و كليات حقوق زندانيان اختصاص دارد. فصل سوم , نظامهاي متداول در اداره زندانهاي ايران , انواع زندانها بسته (مردان و زنان ) طبقه بندي زندانيان ,خدمات اجتماعي و رفاهي زندانها و شيوه هاي مختلف تشويق زندانيان معرفي مي كند. فصل چهارم به تنبيهات رايج در زندانها و اعمال مستحق تنبيه مي پردازد و فصل پنجم , به معرفي خدمات رفاهي , فرهنگي و ارشادي زندانها اختصاص دارد. فصل ششم , زندان زنان و خصوصيات اخلاقي و رفتاري اشخاص معتاد را تشريح مي نمايد. فصل هفتم , زندانيان سارق و زندانيان مرتكب جرايم جنسي و روابط نامشروع را طبقه بندي مي نمايد. فصل هشتم , به تشريح مراحلي از زنداني طي مي كند و وظايف مددكاران اجتماعي , كادر درماني و بهداشتي زندانها , خوابگاه زندانيان و شوراي انضباطي مي پردازد. همچنين مباحثي چون : ممنوعيت هتك حرمت و تنبيه بدني , اقدام به فرار , تعليق مجازات و ملاقات زندانيان نيز در همين فصل آمده است. فصل نهم به بحث درباره آزادي مشروط , عفو عمومي , عفو خصوصي (بخشودگي ), انجمن حمايت زندانيان , مقامات مجاز به ورود به زندانها و تاثير زندان بر زنداني مي پردازد. در آخرين فصل ين پايان نامه جايگاه مطلوب دستگاه قضايي معرفي شده و نتايج تحقيق , ارائه گرديده است اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 84 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.