بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : روشهاي زندانباني

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: علي اكبر طاهري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: اميرحسين شيخ نيا , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: زندانباني,زندانها,مديريت زندانها,بزهكاري كودكان,زندانهاي انگلستان,زندانهاي آمريكا,زندانهاي ايران,سازمان زندانها,تاريخ زندانها,انگلستان,آمريكا (ايلات متحده) 

چكيده: اين پايان نامه در هفت فصل تنظيم شده به بحث درباره فلسفه زندان و روشهاي زندانباني مي پردازد.نخستين فصل اثر , ضمن بيان تاريخچه اي از پيدايش زندانها اهداف كيفر حبس از ديدگاه دانشمندان , به رويه عمومي اداره زندان در تاريخ كشورهاي انگلستان و امريكا اشاره مي كند. فصل دوم پايان نامه به پيدايش زندان در انگلستان اختصاص يافته و در فصل سوم , روند تكاملي زندانها انگليس بررسي شده است. تاريخچه پيدايش زندان در امريكا , عنوان چهارمين فصل پايان نامه است. فصل پنجم , نظريه هاي موافق و مخالف زندان را بر مي شمارد و فصل ششم , سازمان زندانها را در ايران بررسي مي كند كه در آغاز فصل اخير , وضعيت زندان ايران در پيش از انقلاب , سپس سازمان شوراي عالي زندانها و مديريتهاي تابعه تشريح و بدنه نظارتي و نقش مددكاران معرفي شده است. آخرين فصل پايان نامه , اطلاعاتي در مورد تاريخچه زندانها در دوران ايران باستان ارائه مي دهد. اين پايان نامه در 104 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.