بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : دارالتاديب

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: نادر انديشه 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: جمال الدين ميرسليمي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: كانون اصلاح و تربيت,كودكان بزهكار,زندانها,حبس دايم حبس موقت,جرايم,جرايم كودكان,تاريخ زندانها,دادگاههاي كودكان,زندان در اسلام,آزادي مشروط,روانشناسي كودك و نوجوان,اسلام و زندانها 

چكيده: اين پايان نامه داراي پنج مبحث است كه در مبحث نخست , تاريخچه زندان در ايران را از دوران باستان تا دوران پيش از مشروطه و زندان در اسلام تشريح شده است. مبحث دوم به معرفي سير و تحول قوانين و روشهاي مجازات در ادوار گذشته در كشورهاي خارج خاص مجرمين صغير و طرز اجراي مجازاتها از قبل از ميلاد مسيح (ع) تا جنگ جهاني دوم مربوط مي شود. در اين بررسي , وضعيت پيش از جنگ كشورهاي انگلستان , مسكو و فرانسه مورد نظر بوده است. سومين مبحث اثر , وضعيت دادرسي اطفال را از جنگ جهاني دوم تا كنون بررسي مي كند. در اين مبحث دادگاههاي ويژه اطفال در فرانسه نيز مورد بررسي قرار گرفته است. آزادي مشروط اطفال , سازمان راهنمايي و تربيت صغار و انجمنهاي اجتماعي حمايت از صغار از جمله سرفصلهاي ديگر اين مبحث مي باشد. چهارمين مبحث اثر به تعريف دارالتاديب از نظر لغوي و قانوني و بررسي مراحل تاريخي آن در ايران , قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار و آيين نامه اجرايي سازمان كانون اصلاح و تربيت (مصوب 1347) اختصاص يافته است. مبحث پنجم پايان نامه امر نظارت , طبقه بندي و اصلاح و تربيت زندانياننوجوان را بررسي مي كند. در اين قسمت پيشنهادهايي از جمله : تعليق مجازات, عفو مشروط , الزام به مراجعه به زندانها , الزام به كار در موسسات عمومي , حبس تدريجي و متناوب , جبران خسارت و جريمه نقدي , الزام محكوم به سكونت در محل معين و الزام محكوم به پيروي از دستور شوراي طبقه بندي در جهت اصلاح وضعيت موسسات تربيتي ارائه شده است. اين پايان نامه در 108 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.