بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : پناهندگي و تحولات حقوقي آن

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: ناصر منوچهري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: اسماعيل بزرگمهر , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: جامعه ملل متحد,پناهندگي دسته جمعي,آوارگان افغاني,قوانين پناهندگاي,كميسيار عالي امور پناهندگان,تاريخ پناهندگان,پناهندگي سياسي,مهاجرين,پناهندگان,حقوق پناهندگان,بازگشت پناهندگان,آورگان,آوارگي,افغاني ها (آوارگان ) 

چكيده: اين اثر كه در چهار بخش تنظيم شده به بررسي مسائل مختلف مرتبط با پناهندگي سياسي و اجتماعي مي پردازد. بخش اول تاريخچه پناهندگي را از دوران يونان باستان تا ابتداي قرن بيستم بررسي مي كند. سپس به ارائه تعريف پناهنده و انواع پناهندگي مي پردازد. تقسيم بندي پناهندگان از نظر اسلام نيز يكي از قسمتهاي اين بخش است. دومين بخش اين اثر , ضمن ارائه تاريخچه جامعه ملل , سازمانهاي بين المللي در امور پناهندگي را معرفي مي نمايد. مسائل حقوقي پناهندگي عنوان سومين بخش پايان نامه است كه خود از پنج فصل تشكيل شده است: فصل اول اين بخش به بحث در باب مفهوم پناهندگي سياسي مي پردازد. فصل دوم مساله اعطاي پناهندگي سياسي را مدنظر قرار داده است. در فصل سوم و چهارم مساله گسترش پناهندگيهاي دسته جمعي و آوارگان افغاني مهاجر به كشورهاي همسايه بررسي شده است. موضوع بازگشت مهاجران به موطن خود, آخرين مبحث بخش سوم پايان نامه است . بخش پاياني اين اثر به نتيجه گيري اختصاص دارد. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 124 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.