بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : پناهندگي و بررسي جنبه هاي قانوني آن در ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: باقر مهندسي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: فرخ زاد گوهري , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: پناهندگان,پناهندگان افغاني,حقوق پناهندگان,ازدواج پناهندگي,حقوق اجتماعي پناهندگان,پاكستان,ورود غير قانوني كشور,اعطاي پناهندگي آنروا,پناهندگي دسته جمعي,آوارگان افغاني,پناهندگان دسته جمعي,پناهندگي,تاريخ پناهندگي 

چكيده: اين پايان نامه كه در ده فصل تدوين شده , مساله پناهندگي و عوارض حقوقي و قانوني آن را در ايران , بررسي مي كند. فصل نخست , به مرور تاريخچه پناهندگي در جهان اختصاص دارد. فصل دوم , مباني حقوق پناهندگان را از لحاظ بين المللي تعريف دايره شمول تعريف واژه پناهنده را مشخص مي نمايد. سومين فصل پايان نامه , مساله اعطاي پناهندگي و مسووليت دولتها را در اين زمينه , بررسي مي كند. در اين فصل , اعطاي پناهندگي و مسووليت دولتها را در اين زمينه , بررسي مي كند. در اين فصل , اعطاي پناهندگي در ايران , علل پناهندگي , پناهندگي بدون تابعيت , تقاضاي پناهندگي و مراجع رسيدگي به اين تقاضا عملكرد دولت ايران در اين زمينه و نيز تعهدات دولتها و الزامهاي بين المللي معرف يو تشريح شده است. فصل چهارم , سازمانهاي بين المللي حامي پناهندگان را از جمله : كميسارياي عالي ملل متحد در امر پناهندگان , آژانس كار و كمك به پناهندگان فلسطين در خاور نزديك (آنروا) و كميته بين المللي صليب سرخ معرفي مي كند. فصل پنجم به مطالعه مسئله پناهندگي دسته جمعيت و نيز پذيرش و اخراج دسته جمعي مي پردازد. فصل ششم , مسائل حقوقي مخصوص در پناهندگي , وضعيت كودكان و زنان پناهنده و پناهندگان قايقي را بررسي مي نمايد و فصل هفتم به مطالعه وضعيت حقوقي پناهندگان در جوامع پذيرنده اختصاص دارد. مساله بازداشت پناهندگان , حمله نظامي و مسلحانه به اردوگاههاي پناهندگان و دشورايهاي ناشي از محدوديت تعاريف كنوانسيون 1951 نيز در اين فصل آمده است. نهمين فصل پايان نامه , به بررسي وضعيت آوارگان افغاني در ايران و پاكستان مربوط مي شود و فصل انتهايي , مسائل حقوقي پناهندگان در سيستم قانوني ايران را معرفي مي كند. در اين فصل , مساله ورود غير قانوني به ايران , اجازه اقامت , ازدواج, حالات خصوصي پناهندگان ,مساله مالكيت , حق مراجعه به محاكم قضايي ,اشتغال , بيمه, مذهب , سفر ,تحصيل , تعليمات عمومي و خروج پناهندگان , مورد مطالعه قرار گرفته است. اين پايان نامه در 96 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.