بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : اصول علمي طبقه بندي در زندانها و موسسات صنعتي كشاورزي وابسته به زندانها

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: اسماعيل ستوده 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: جمال الدين ميرسليمي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: قرنطيه زندانيان,كميسيون عفو و بخشش,زندانها,زندانيان,شواراي طبقه بندي زندانها,سازمان زندانها,طبقه بندي زندانيان,مقررات زندانها,موسسات تاديبي,كانون اصلاح و تربيت,بهداشت زندانها,موسسات وابسته به زندان,عفو زندانيان 

چكيده: اين پايان نامه (در هشت فصل) به بررسي چگونگي طبقه بندي علمي در زندانها مي پردازد. فصل اول , تعريف طبقه بندي و مزايا و فوايد آن را توضيح مي دهد و فصل دوم , به تشريح طبقه بندي در موسسات تاديبي مختلف از جمله : زندانها و كانونهاي اصلاح و تربيت مي پردازد. نظامنامه و مقررات طبقه بندي و ارتباط ميان هيات مركزي و موسسات تاديبي نظامهاي طبقه بندي نيز در اين فصل آمده است. سومين اثر , به بحث درباره مساله مركزيت , اداره امور مركزي , روش كار , برنامه هاي گزارش كار و ارجاع وظايف اداره مركزي مي پردازد. قرنطينه و شرايط خاص آن , موضوع فصل چهارم است. پنجمين فصل اثر , كميته ورودي طبقه بندي و اعضاي آن را معرفي مي كند كه كميسيون عفو و بخشش نيز در اين فصل آمده است . فصل بعدي به بيان وظايف متصديان , مديران , سرويسهاي تعليماتي , خدمات بهداشتي و پزشكي , سرويسهاي نگهباني و محافظتي مي پردازد. آخرين فصل پايان نامه در مورد تعميم خدمات , سرويسهاي طبقه بندي و انتخاب مواد اطلاعاتي براي موسسات طبقه بندي شده توضيح مي دهد. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 90 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.