بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : آزادي و زندان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: هادي لاهوتي اشكوري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: هوشنگ ناصرزاده , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: زندانها,زندانيان,نظامهاي زندان,مجازات سلب آزادي,زندانهاي عمومي,زندانهاي انفرادي,زندانهاي مختلط,كانون اصلاح و تربيت,مددكاري زندانيان,موسسات خدماتي وابسته به زندان,آزادي زندانيان,مسكن زندانيان آزاد شده,اشتغال زندانيان آزاد شده,حقوق زندانيان,كارگزاران زندانها 

چكيده: اين پايان نامه , در شش گفتار , به بررسي مفهوم زندان , زنداني و مسائل پيرامون آنها مي پردازدو در نخستين گفتار , مفهوم زندان تبيين گرديده و در گفتار دوم ,اصول حاكم بر مجازات زندان يعني , اصول قانوني بودن و تساوي مجازات زندان و اهداف آن تشريح شده است. همچنين اهداف مجازات زندان در جهت اصلاح, تربيت و يا درمان بزهكاران , پيشگيري عمومي و فردي از بزهكاران , در انتهاي اين گفتار آمده است . سومين گفتار پايان نامه , به بررسي نظامهاي مختلف زندان اختصاص دارد. در اين قسمت , زندانهاي عمومي , زندانهاي انفرادي يا پنسيلواني , زندانهاي مختلط , نظام تدريجي يا ايرلندي تشريح گرديده و در بخش ديگري از اين اثر زندان در جمهوري اسلامي ايران , موسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها , كانون اصلاح و تربيت و دارالتاديب معرفي شده است. قسمت پنجم به حقوق زندانيان از جمله : بهداشت ,آموزش, تغذيه , ملاقات , مكاتبه , مرخصي و اشتغال مي پردازد. تكاليف كارگزاران زندان نسبت به زندانيان , از جمله : پذيرش , طبقه بندي , بازرسي و مددكاري در پنجمين گفتار اثر توضيح داده شده است. گفتار ششم , به معرفي اقدامات لازم در جهت هدايت و حمايت زندانيان آزاد شده اخصاص دارد. در اين گفتار مساله مسكن و اشتغال زندانيان بررسي گرديده است. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 104 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.