بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : نقش تعاون و آموزش حرفه اي زندانيان در اصلاح و تهذيب بزهكاران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: خليل الله رضايي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: عباس شرقي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: زندانها,زندانيان,تعاون زندانيان,آموزش فني و حرفه اي,كارآموزي زندانيان,كارگاههاي آموزشي زندانها,آموزش و پرورش زندانيان,بزهكاران,قانون كار,بازپروري,اشتغال زندانيان,زندانها 

چكيده: اين پايان نامه كه در ده فصل تنظيم شده است, به بررسي نقش آموزشهاي حرفه اي در بازپروري بزهكاران زنداني مي پردازد. در فصلهاي ابتدايي پايان نامه , تاريخچه آموزش فني و حرفه اي در ايران , نهضتهاي تعاوني و سابقه تاسيس سازمانهاي تعاوني در ايران , اقدامات مثبت در زندانها , نقش تعاون , صنايع و موسسات صنعتي و كشاورزي در امور زندانها , توضيح داده شده است. فصلهاي ششم , هفتم و هشتم به بيان كارگاههاي زندانها , چگونگي درآمد كار زندانيان و همكاري جامعه و دولت در پيشگيري جرايم مي پردازد. فصلهاي انتهايي پايان نامه ضمن مرور مواد قانون كار مصوب 1369, پيشنهادهايي را جهت به كارگيري كار در جهت اصلاح بزهكاران , ارائه مي دهد. اين پايان نامه همراه با تصوير كتابنامه و در 111 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.