بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : تعليم و تربيت در زندان و بررسي مسائل رواني زنداني

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: تقي هوشيار فرزين 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: محمدرضا وديعت , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: بزهكار,مجرمين,جرايم,زندانها,بهداشت رواني,زندانيان,آموزش زندانيان,زندانباني,زندان انفرادي,پيشگيري از جرايم,آزادي مشروط,انجمن حمايت از زندانيان,اشتغال زندانيان,طبقه بندي زندانيان,طلاق از همسر زنداني 

چكيده: اين پايان نامه در هفت فصل تنظيم شده كه فصل اول آن , به ارائه مراحل و روش تحقيق و تعريف عملياتي اجزاء مساله اختصاص يافته است. دومين فصل اثر در مورد تعليم و تربيت و مفاهيم قانوني بحث مي كند كه جامعه و قانون, بررسي عوامل فردي و زيستي در مجرمين , بررسي عوامل محيطي , اجتماعي بر مجرمين , زندان و لزوم آن در اجتماع و مفهوم قانوني زندان از جمله مباحث اين فصل است. فصل سوم به بررسي علل جرم و عوامل بازدارنده آن مي پردازد. در اين فصل پي جويي علل جرم , خصوصيات فردي مجرم , طبقه بندي زندانيان بر اساس جرايم و نقش مسائل اعتقادي در جلوگيري از جرم بررسي شده است. فصل چهارم به تبيين مباني و اصول تعليم و تربيت در زندان مي پردازد و از آن جمله به تقويت مباني ديني , آشنايي با قوانين مملكتي , اياد عادت به نظم پذيري , اجراي مقررات زندان , تامين نيازهاي مادي و اشتغال و ورزش, اشاره مي كند. فصل پنجم اختلالات رواني زنداني و مساله بهداشت رواني او را مورد بحث قرار مي دهد. در اين فصل مساله طلاق از همسر و دوري از خانواده , جدايي از فرزندان و نگراني در مورد تربيت تحصيل فرزندان , مشكلات مالي خانواده زنداني , ترس از انتقام جويي قربانيان و تمايلات و غزايز جنسي زندانيان مورد بررسي قرار مي گيرد. فصل شش, در مورد روشهاي نگهداري زندانيان در زندان بحث مي كند كه از اين روشها مي توان به روش عمومي , انفرادي و مختلط اشاره كرد. نگهداري زنداني در زندان نيمه باز , باز و روش محيط آزاد ونگهداري زنداني منطبق با شخصيت وي و همچنين آزادي مشروط به نقش انجمن حمايت از زندانيان در همين فصل آمده است. آخرين فصل اثر به تجزيه و تحليل موارد مورد بحث اختصاص داده شده و شرايط زندان خوب , اقدامات لازم در جهت حمايت زنداني پس از آزادي و اشتغال نيز تبيين گرديده است. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 120 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.