بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مهاجرت علل و پيامدهاي آن تاكيد بر ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: علوم انتظامي

دانشکده: علوم و فنون - علوم انتظامي

گروه:

نام دانشجويان: محمد علي ناظميان 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: ولي الله انصاري , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مهاجرت,بهداشت روستاها,جاذبه شهري,عوامل دروني مهاجرت,عوامل اجتماعي و اقتصادي مهاجرت,اقتصاد مهاجرت,جنگزدگان,آثار مهاجرت,مهاجرتهاي روستايي 

چكيده: در آغاز اين پايان نامه , كه مشتمل بر يك مقدمه و پنج فصل مي باشد, كلياتي در مورد مهاجرت آمده , سپس در فصل نخست , محدوديتهاي تحقيق (بويژه در امر سنجش جابه جاييها ), تفاضاهاي مهاجرتي و اشكال مختلف توزيع مهاجرت بيان شده است. تفاوت ميان مهاجرت و توريسم و تفاوت ميزانهاي مهاجرت و يا به عبارت ديگر , مهاجرتهاي اختلافي , در بخش ديگري از اين فصل نخست آمده است. فصل دوم , انواع مهاجرت را معرفي مي كند. در اين فصل , مهاجرتها به دو دسته مهاجرتهاي داخلي (اعم از مهاجرتهاي فصلي يا دوره اي , مسافرتهاي كاري و تفريحي , مهاجرتهاي درون ناحيه ) و مهاجرتهاي بين المللي تقسيم بندي مي شود. فصل سوم به ارزيابي علل , انگيزه ها و نتايج منفي و مثبت مهاجرتهاي مي پردازد كه در اين ارتباط آثار مثبت مهاجرت براي سرزمينهاي مهاجر فرست و مهاجر پذير بيان شده است. در فصل چهارم عوامل بازدارنده مهاجرت روستاييان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل , عواملي چون : راه آهن , جاذبه هاي شهري , مدارس , قلت درآمدهاي روستايي و تحولات تاريخي بعنوان عوامل تشديد كننده مهاجرت بيان شده است. فصل پنجم , به بررسي آثار رواني و اجتماعي مهاجرت در طي جنگ تحميلي اختصاص دارد. در اين فصل , اختلالات رواني ناشي از مهاجرت و عوامل احتمالي موثر در عدم بازگشت مهاجران بررسي شده و بازسازي آبادان و بازگشت مهاجران جنگ تحميلي نيز موارد ارزيابي قرار گرفته است. اين پايان نامه همراه با جدول نموادار و در 125 ص ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.